Проведення моніторингу міських земель

Моніторинг земель являє собою систему спостережень за станом земельного фонду України (або окремого регіону, ділянки тощо).

Об'єктом моніторингу земель є всі землі України, незалежно від форм власності на землю, цільового призначення та характеру використання.

Моніторинг міських земель (ММЗ) є системою регулярних, безперервних спостережень за станом міського земельного фонду, здійснюваних з метою:

- відновлення і підтримки вірогідності даних про землю;

- своєчасного виявлення змін у стані землі;

- оцінки, попередження й усунення наслідків негативних процесів на міських землях.

Своїм предметом ММЗ мас одержання й обробку комплексної інформації про зміни стану міського земельного фонду. Зміст цієї інформації забезпечується спостереженням за:

- зміною стану міської межі міста, адміністративно-територіальних утворень, окремих земельних ділянок (землекористування та землеволодіння), охоронних і технічних зон;

- ефективністю використання земель усіх категорій;

- динамікою урбанізації територій сільськогосподарського використання, земель міських лісів і зелених насаджень;

- динамікою зміни площ житлової забудови і земель загального користування;

- ландшафтно-екологічним районуванням території міст з виділенням ареалів розвитку негативних процесів;

- якісним станом окремих земельних ділянок, грунтово-рослинного покриву, а також поруч інших характеристик якісного стану земель міста.

Об'єктом моніторингу земель міста є весь міський земельний фонд.

Якщо землі міста розглядати як об'єкт управління, то кінцевого метою моніторингу земель є збір і постійна актуалізація Інформації для прийняття управлінських рішень. Такі рішення можуть мати оперативний, тактичний або стратегічний характер. Вплив на об'єкт управління здійснюється за допомогою зворотного зв'язку, наприклад, за допомогою служби збору земельних платежів тощо.

Звідси витікають основні функціональні задачі служби моніторингу міста:

- систематичне виявлення змін у стані міського земельного фонду;- вивчення, оцінка й прогнозування негативних процесів та явиш;

- оновлення баз даних земельного кадастру, зокрема, з обліку якості та кількості земель;

- інформаційне забезпечення кадастрової оцінки земель, аналіз стану земель з точки зору окремих його аспектів (соціальне-правового, архітектурно-містобудівної, інженерно-будівельного, екологічного і санітарно-гігієнічного, і прогноз цього стану;

- інформаційне забезпечення охорони й контролю за використанням і охороною земель.

Моніторинг земель має підсистеми, які відповідають категоріям земель:

• моніторинг земель сільськогосподарського призначення;

• моніторинг земель житлової та громадської забудови;

• моніторинг земель природно-заповідного та іншого призначення;

• моніторинг земель оздоровчого призначення;

• моніторинг земель рекреаційного призначення;

• моніторинг земель історико-культурного призначення;

• моніторинг земель лісового фонду;

• моніторинг земель водного фонду;

• моніторинг земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення;

• моніторинг земельних ділянок, які перебувають у запасі.


3435185722015372.html
3435249697188844.html
    PR.RU™